Calderys

CALDERYS expertis inom DRI

 

CALDERYS Expertise in DRI

Calderys har varit verksam i DRI-industrin (direktreducerat järn) i över 20 år med goda framgångar och betraktas som en kvalitetsleverantör inom detta område. Genom förvärvet av ACE Refractories en kort tid tillbaka har Calderys-gruppen fått omfattande kunskap och erfarenhet om DRI. Calderys India Refractories Ltd är den ledande leverantören i Indien av marknadsledande eldfasta produkter och tjänster till DRI-anläggningar, både kol- och gasbaserade. I Indien har Calderys lyckats konvertera nästan 100 % av infodringarna i roterugnarna, från tegel till gjutmassa. Tack vare nära samarbete med våra kunder bidrar våra lösningar till ökad produktivitet och kvalitet i DRI-produktionen och hjälper också till att möta kraven på tillförlitlighet och säkerhet.

Produkter och användningsområden

Products & Applications
Direktreducerat järn i Indien
Add

Direktreducerat järn (DRI) är namnet som ofta används för att beskriva pellets, varmbriketterat järn, styckemalm och järnkarbid. Alla metoder där smidesjärn med låg kolhalt framställs direkt ur järnmalm kallas DRI-processer. Fördelen med DRI är man får ett järnmaterial med jämn sammansättning som är praktiskt taget fritt från spårelement. Det används allt oftare i ståltillverkning med ljusbågsugnar för att blanda ut föroreningarna från skrotet som används i dessa processer. DRI konkurrerar med renare skrot för ståltillverkning och tillåter på sätt användningen av stål med lägre kvalitet. I direktreduktionsprocessen reduceras järnmalmspellets och/eller styckemalm med ett reduktionsmedel. Detta utförs med någon av följande två processer:

  • Gasbaserad – reduktionsgas genereras externt och används vanligtvis i schaktugnsprocesser och fluidiserade bäddprocesser
  • Kolbaserad – reduktionsgas genereras av kolväten som vanligtvis används i roterugnsprocessen samt schakt- och härdugnsprocessen

Roterugnar

I Roterugnar är det viktigt att fastställa de eldfasta egenskaperna som måste optimeras för att skapa bästa möjliga förhållanden för kunden. Roterugnsinfodringar utsätts för olika påfrestningar, bland andra korrosion orsakad av kolmonoxid, avlagringar, termisk spaltning och nötning. Vårt mål är förse våra kunder med lösningar som bekämpar effekterna av korrosion, nötning, termisk chock samt avlagringar, men ändå ha en låg porositet vilket minimerar Penetration. Vi har tagit fram ett speciellt produktsortiment för användning i roterugnar, ACCMON DRI RZ. ACCMON DRI RZ har utmärkt beständighet mot nötning, termisk chock, stötar och korrosion. Den största fördelen med den här gjutinfodringen jämfört med tegel är att avlagringar inte fastnar på infodringen. Man har även sett att specialtillverkade gjutmassor har bättre sammansättning jämfört med tegel som rekommenderas av OEM.

Järnsvampstillverkare söker i allt större utsträckning längre kampanjlängd och färre driftstopp mellan processerna. För att ta itu med det har vi lanserat en reparationsinfodring, ACCMON GUN DRI, en sprutmassa med lågt cementinnehåll speciellt framtagen för roterugnar. Det här unika konceptet strävar efter att minimera tiden för infodringsreparationer vid driftstopp. Den här sprutmassan är framtiden inom snabb härdning, lågt kalkinnehåll, högre densitet, lägre porositet och hög hållfasthet. Produkten utvecklades speciellt för snabb applicering och utmärkt vidhäftning på gammal, anfrätt infodring. Tack vare de mycket goda hetyteegenskaperna förlänger en reparation med ACCMON GUN DRI dessutom livslängden på den kvarvarande gjutfodringen.

Stoftavskiljare (DSC) och efterbränningskammare (ABC)

Förhållandena i stoftavskiljare och efterbränningskammare är normalt inte så svåra och kräver andra produktspecifikationer. I stoftavskiljare är abrasiv nötning huvudorsaken till slitage men även korrosion orsakad av kolmonoxid skapar problem. I efterbränningskammare ligger faran i termisk chock på grund av de olika ämnena i rökgaserna. Traditionellt sett brukade OEM-företagen för bägge anläggningarna föreslå tegelsten tillsammans med isoleringstegel som förstärkning. Calderys har ersatt dessa produkter med låg/medelcementgjutmassor och kalciumsilikatblock som förstärkning. Infordringens livslängd, för både tegel och gjutmassor, i stoftavskiljare och efterbränningskammare överstiger sju år. Däremot så har gjutmassan lägre värmekonduktivitet och det ger lägre kostnader för kunden – en av dess viktigaste egenskaper. Vår eldfasta konstruktion för gjutmassor i stoftavskiljare och efterbränningskammare ger vanligtvis cirka 20 % lägre värmeförlust jämfört med en tegelinfodring.

Installation, driftsättning och nyckelfärdigt underhåll

Våra erfarna arbetsledare och installatörer med kännedom om eldfasta material och DRI-produktion tillhandahåller teknisk experthjälp och rätt installationsutrustning för att garantera bästa möjliga infodringsfunktion under drift.

Calderys använder specialutbildad, kunnig personal och den senaste installationsutrustningen. Detta gäller för små, stora såväl som nyckelfärdiga projekt, beroende på behovet. Vi kan som alternativ hjälpa kundens personal genom arbetsledning, projektledning, utrustning samt installationsutbildning.
Vår målsättning är att säkerställa bästa möjliga installation och torkeldning av infodringen, så att kunden får maximal kvalitet.

Väl i drift kan infodringen kräva ett visst underhåll, något som vi återigen kan utföra beroende på kundens behov. Beroende på situationen kan vi ge service 24 timmar om dygnet, vilket garanterar så korta driftstopp som möjligt för kunden – särskilt vid oplanerade stopp.

Totalentreprenad nya projekt

Våra tekniska avdelningar som specialiserar sig på termiska processer hjälper kunderna med deras behov, bland andra: eldfasta konstruktioner, värmegenomgångsberäkning, kostnadsförslag, planering, installation och torkeldning.

Calderys blir ofta ombedd att vara med vid utvecklingen av tekniska lösningar. Då vi är väl insatta i de specifika processerna för varje enhet kan vi konstruera en eldfast lösning, ta hand om projektledningen och informera om lämplig installationsteknik för nya projekt. Vi har ett mycket gott anseende som leverantör av tillförlitliga lösningar och har på så sätt skapat många långsiktiga samarbeten med våra kunder, slutanvändare och konstruktörer som lovordar våra produkter. Våra strategiska samarbeten med kunderna ser till att vi utvecklar marknadsinriktade lösningar. Tack vare 100 års erfarenhet har Calderys kapacitet att bli en integrerad partner på eldfasta material och ta hand alla behov, från ritbordet till färdig installation.

Related companies: www.imerystc.com, www.imerys-toiture.com, www.imerys-structure.com, www.ikf-solutions.com