Calderys

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

 

Genom att besöka och använda denna hemsida (”Hemsidan”) tillhörande Calderys Nordic AB, org. nr. 556012-9800, organisationsnummer SE 556012980001, (”Calderys”) och Calderys-koncernen accepterar Du följande villkor:

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

All information, inklusive namn, logotyper och varumärken, som publiceras på hemsidan, och rättigheterna till denna, tillhör Calderys eller används med tillstånd av rättighetsinnehavaren. Framställning av exemplar, framförande, spridning, visning eller annan överföring till allmänheten av informationen på hemsidan är, förutom för strikt enskilt bruk, förbjudet utan Calderys skriftliga medgivande.

FRISKRIVNING

Calderys tillhandahåller information på hemsidan i ”befintligt skick” och kan inte garantera att denna är korrekt, fullständig eller aktuell. Eventuellt användande av information på hemsidan sker helt på egen risk och informationen ska inte läggas till grund för något beslut eller någon handling.

Information i de dokument som finns tillgängliga via dokumentcentret eller någon annan del av hemsidan förmedlas endast som information och ersätter inte råd och vägledning av Calderys personal. Produktval skall göras med hänsyn till varje kunds process och specifika utrustning och bör bygga på en preliminär detaljerad studie som genomförts av teknisk personal på Calderys. Calderys frånsäger sig allt ansvar för, och har inga förpliktelser i förhållande till, information på hemsidan, information i de dokument som finns tillgängliga för användare i dokumentcentret på hemsidan eller information på annan hemsida med länk till eller från hemsidan.

Inga länkar till CALDERYS webbsajt får publiceras av tredjepart utan föregående skriftligt medgivande från CALDERYS om det inte görs av medlem i CALDERYS group.

Denna webbsajt ger tillgång till CALDERYS internationellt använda data, vilket följdaktningsvis skall inkludera referenser till CALDERYS produkter, processer, program och tjänster som inte finns tillgängliga i användarens land. Det innebär inte att CALDERYS avser erbjuda sådana produkter, processer, program och tjänster i det landet.

CALDERYS webbsajt kan vanligtvis tillgås 24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan. Men CALDERYS kan, enligt eget godtycke, stänga av, avbryta eller annullera åtkomst till hela eller delar av webbsajten om, dock inte begränsat till följande händelser: force majeure, datorproblem, problem i samband med telekommunikationsnätverket eller tekniska problem eller på grund av underhåll.

Varken CALDERYS eller någon av dess direkta eller indirekta samarbetspartners bär ansvar för användare eller annan part för direkta, indirekta, påföljande eller speciella skador eller förluster oavsett orsak, konsekvensernas karaktär, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst, program eller annan data på användarens informationhanteringssystem eller annat.

CALDERYS och dess direkta eller indirekta dotterbolag bär inget ansvar för sådana direkta, indirekta, påföljande eller speciella skador som kan uppstå på grund av oförmåga att, eller på grund av tillgång till eller användning av denna webbsajt eller länkande webbsajt, oavsett informationen på denna webbsajt eller länkande webbsajt, oberoende av om CALDERYS känt till möjligheten av sådana skador eller ej.

Vid användning av denna webbsajt går varje användare med på att inte undergräva offentlig ordning, följa lagar och bestämmelser och respektera tredjeparts rättigheter och följande villkor.

Alla användare skall:

  • handla rättvist och med all rimlig och bruklig aktsamhet, förmåga och framsynthet mot CALDERYS och tredjeparter;
  • vara ärlig och öppen i informationen som tillhandahålls till CALDERYS och vid behov, till tredjeparter;
  • använda denna webbsajt i enlighet med syftet som beskrivs häri;
  • inte avleda syftet med denna webbsajt för att begå brott, överträdelser eller försyndelser;
  • inte publicera meddelanden som bryter mot lagar, bestämmelser eller moral och speciellt ärekränkande eller stötande.

Calderys frånsäger sig allt ansvar för information eller dokument som användare av hemsidan lämnar till Calderys via formuläret på hemsidans kontaktsida. Användare av Hemsidan garanterar att de äger alla tillstånd som krävs för överföring av dessa dokument. Användare ansvarar följaktligen för eventuella rättsliga eller utomrättsliga åtgärder som kan tänkas uppkomma mot Calderys med anledning av intrång i immateriella rättigheter, yppande av företagshemligheter, utlämnande av konfidentiell information eller liknande.

PERSONUPPGIFTER

CALDERYS FRANCE SAS, eller den CALDERYS FRANCE SAS anlitar, kan komma att behandla personlig information som frivilligt lämnas av Dig genom Hemsidan. Informationen behandlas dock enbart utifrån det ändamål som d lämnar informationen för och kan tillgås av eller överföras eller dupliceras till Calderys Groups kontor globalt varhelst de är belägna (t.ex. i Europa, Asien och den amerikanska kontinenten) för att hjälpa dem tillhandahålla tjänster och besvara användares frågor. Användaren har rätt att när som helst förbjuda sådan överföring.

All behandling av personlig information sker i enlighet med den franska personuppgiftslagen, loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Personuppgiftsansvarig för behandling av Dina uppgifter är CALDERYS FRANCE SAS och Du kan när som helst begära att Dina uppgifter korrigeras eller raderas genom att skriva till info@calderys.com. Du kan även kostnadsfritt, en gång per år, erhålla uppgift om vilka personuppgifter som CALDERYS FRANCE SAS behandlar om Dig.

COOKIES

På Hemsidan används cookies. Cookies är temporära textfiler som lagras på Din dator när Du besöker Hemsidan. Cookies används för att hålla reda på vilka informationssökningar som hör till vilken besökare. Om Du inte vill att cookies skall sparas på Din dator kan Du förhindra detta genom att ändra inställningarna på Din webbläsare så att automatisk lagring av cookies inte sker.

Related companies: www.imerystc.com, www.imerys-toiture.com, www.imerys-structure.com, www.ikf-solutions.com